Назив објекта

Црква Мале Госпе

Локација

Нова Вес, општина Србац

Kонфесија

Римокатоличка

Опис

Село Нова Вес се налази у сјеверном дијелу Републике Српске, на средокраћи пута између Дервенте и Српца. Административно припада Општини Србац.Чеси пристигли из Волиње су основали колонију Нова Вес 1895. године утадашњој општини Босански Кобаш, у Кобашком Лугу. За вјерске потребе Чеси су у Новој Веси саградили цркву 1937/38. годинe, а освештана је 8. септембра 1938. године.Уисто вријеме уселу је саграђен Чешки дом. Према казивању мјештана, постојале су размирице око изградње цркве. Наиме, становништо се подијелило у двије групе, од којих је једна подржавала изградњу цркве, а друга изградње Чешког дома. Подигнута су оба објекта, а до помирења је дошло на дан освештања цркве.

Црква је једнобродна, са споља и у унутрашњости тространом апсидом на југоисточној страни и звоником на сјеверозападном прочељу, који је дјелимично утопљен у масу брода. Ширина апсиде иста је као и ширина брода, а црква је покривена кровом који је изнад брода двосливан, а изнад апсиде тросливан. По два лучно завршена прозорска отвора се налазе на подужним фасадама, а један на бочном дијелу тростране апсиде.Фасадна декорација је веома једноставна, састоји се од профилисаног крунског вијенца, плитких лезена и украсних трака око прозорских отвора. У унутрашњости се изнад нартекса налази галерија, која је израђена од дрвета.Брод цркве је засведен полуобличастим сводом, а апсида кришкастом полукалотом. Унутрашњост цркве је осликана крајње једноставним декорацијама. Сокл брода је имитација мраморног сокла, зидови имитација зидања каменом, а свод је посут звијездама на плавој позадини. На приближно једној четвртини свода насликан је профилисани вијенац, што визуелно даје утисак сегментног свода.На зидовима апсиде насликана је драперија. Зидови су масивни, зидани опеком, свод и платформе звоника израђене су од дрвета, кровни покривач је бибер цријеп, а звоник је покривен лимом. Црква је обновљена.

 

Název objektu

Kostel Narození Panny Marie

Lokalita

Nova Ves, okres Srbac

Věrovyznání

Římskokatolické

Popis

Obec Nová Ves se nachází v severní části Republiky srbské, na polovině cesty mezi Derventou a Srbcem. Administrativně připadá okresu Srbac. Češi přicházející z Volyně zde zakládali roku 1895  osadu Nova Ves, v tehdejším administrativním celku Bosenský Kobaš, v části Kobaški Lug. Z důvodu vyznávání víry si Češi postavili kostel v období let 1937 až 1938. Kostel byl vysvěcen 8. září 1938. V tom jistém čase byl v obci vystaven i Český dům. Podle ústních vzpomínek místních nastaly spory okolo stavby kostela. Obyvatelstvo se rozdělilo na dva  názorové proudy, kdy jeden podporoval výstavbu kostela a druhý výstavbu Českého domu. Postaveny byly nakonec oba objekty a na den vysvěcení kostela došlo i ke smíření obou názorových skupin.

Kostel tvoří jedna loď zvenku a ve vnitřním prostoru vyniká třístrannýn výklenkem na jihovýchodní části a a zvonicí na severovýchodním průčelí, kde dochází k částečnénu utopení do do hmoty lodě. Šířka vyklenutí odpovídá šířce lodi, kostelní střecha je dvouplášťová a nad výklenkem tříplášťová. Dva obloukovité okenní výklenky se nacházejí po podélných stranách a jeden je umístěn na boční straně ve výklenku. Fasádní výzdoba je prostá, skládá se ze základní římsy s korunním zakončením, nehlubokých lizén a zdobných liníí kolem okenních otvorů. Ve vnitřním prostoru se v předsálí nachází galerie vystavená ze dřeva. Loď kostela je klenuta poloobloukovitým tvarem a výklenek  vrstvovitě do půlkruhu. Vnitřní prostor se vyznačuje velmi prostou výzdobou. Sokl lodi je napodobeninou mramoru, zdi napodobeninou stavebního kamene a klenba je pokryta hvězdami na modrém pozadí. Na přibližně jedné čtvrtině  klenby je malbou naznačena tvarovaná římsa, což vizuálně přináší pocit segmentového oblouku. Na zdech výklenku je namalován výjev ze vsi. Zdi jsou hrubě vystavěny z cihel, klenba a základy zvonice jsou dřevěné, střešní pokrytí je z bobrovek a zvonice je pokryta plechem. Kostel byl rekonstruován.

 

Building name

Church of Our Lady

Location

Nova Ves, municipality Srbac

Confession

Roman Catholic

Description

Village Nova Ves is located in the northern part of Republic of Srpska, in the midpoint of the road between Srbac and Derventa. Administratively it belongs to the municipality of Srbac. Czechs who arrived from Volinja founded the colony Nova Ves in 1895, back thenbelonging to the municipality of BosanskiKobaš, in Kobaški Lug. For the purpose of religious needs,in 1937/38,the Czechs built a church in Nova Ves.It was consecrated on 8th September 1938. At the same time, in the village,the Czech Homewas being built. According to local people, there were disputes over the construction of the church. The population was dividedinto two groups, one of which supported the construction of the church, and other the construction of the Czech Home. Both buildings were erected, and reconciliation occurred on the day of the consecration of the church.

The church has a single nave, with both outside and inside three-sided apse on the south-eastern side and a bell tower on the north-western front, which is partially integrated in the body of the main nave. The width of the apse is the same as the width of the nave; the church is coveredwith a roof, which is gabled above the main nave, and hipped above the apse. Two arched windows are located on each of the longitudinal façades, and one on the sidewallof a three-sided apse. Façade decoration is very simple, consisting of profiled crowning cornice, shallow pilaster strips, and decorative strips around the windows. In the interior, there is a gallery above the narthex, which is made of wood. The naveis vaultedwith barrel-shaped vault, and the apse with sliced semi-calotte. The interior is decorated with extremely simple decorations. Plinth wall of the main naveis done as an imitation of marble skirting, walls are imitation of stone masonry, and the vault is sprinkled with stars on a blue background. Approximately at the height of the first quarter of the vault mouldeda corniceis painted, which gives a visual impression of the segmented vault. The drapery is painted on the walls of the apse. The walls are made out of solid bricks, vaults and bell tower platforms are made of wood, roof is tiled with plain clay tiles, a bell tower is covered with sheets of metal tin. The church has beenrenovated.