Назив објекта

Капела Светог Ћирила и МетодијаЛокација

Maћино Брдо, општина Прњавор

Kонфесија

Римокатоличка

Опис

Маћино Брдо административно припада општини Прњавор. На једном пропланку у селу, окружена рецентним гробљем са пар надгробника са почетка ХХ вијека, налази се капела посвећена светим Ћирилу и Методију. Капела је саграђена 1972. године, а недавно је обновљена. Објекат је нешто већих габарита него што је уобичајено за капеле, једноставне је архитектуре, правоугаоне основе, са звоником који се издиже из корпуса грађевине на улазном дијелу. Брод је покривен двосливним кровом, а звоник четверосливним. Изнад улаза налази се надстрешница, дрвене конструкције, наткривена двосливним кровом, а са страна су два лучно завршена прозорска отвора. На подужним зидовима се налази по пет лучно завршених прозорских отвора. Једини украс на фасадним површинама су профилисани крунски и кордонски вијенац звоника.

У Маћином Брду се налазе и три крајпуташа, два распећа и једна Богородичина слика смјештена у малој ниши.

 

Název objektu

Kaple svatého Cyrila a Metoděje

Lokace

Maćino Brdo, okres Prnjavor

Věrovyznání

Římskokatolické

Popis

Maćino Brdo administrativně připadá okresu Prnjavor.  Na jedné vesnické mýtině v obklopení bývalého hřbitova s několika zachovanými hroby ze začátku XX. století se nachází kaple zasvěcená svatémuCyrilu i Metodějovi. Kaple byla vystavena v roce 1972a  nedávno byla  obnovena.Objekt je poněkud větších rozměrů než bývá u kaplí zvykem, vyznačuje se jednoduchostí, pravoúhlým základem a zvonicí, která vystupuje z tvaru stavby u vchodové části. Loď jepokryta dvouplášťovou střechou, a zvonice čtyřpláštovou. Nad vchodem se nachází nadstřešní konstrukce ze dřeva, opět zpevněna dvouplášťovou  střechou a ze stran jsou dva obloukovité okenní otvory. Na podélných zdech se nachází pět obloukovitých okenních otvorů. Jediným dekorativním prvkem na fasádách jsou reliéfní římsy zvonice s  korunními a cordonskými štuky.

V Maćině Brdu se nachází i tři hrobky, dva výjevy z ukřižování a obraz Bohorodičky, umístěný v malém výklenku.

 

Building name

Chapel of Saint Cyril and Methodius

Location

Maćino Brdo, municipality Prnjavor

Confession

Roman Catholic

Description

Maćino Brdo administratively belongs to the municipality of Prnjavor. On one glade in the village, surrounded by a recent cemetery with a couple of tombstones from the beginning of XX century, there is a chapel dedicated to Saint Cyril and Methodius. The chapel was built in 1972, and recently renovated.The building is slightly larger than a usual chapel; the architecture is simple, rectangular in the floor plan, with a bell tower, which rises from the corpus of the building at the entrance area. The nave is covered with gabled roof and the bell tower with pavilion roof. Above the entrance, there is a wooden-structured porch, covered with gabled roof, with side-located two arched windows. Each of the side longitudinal walls hold five arched windows. The only decoration on the façades are moulded crowning and cordon cornices on the bell tower.

In Maćino Brdo there are three roadside tombstones, two of the Crucifixion and a picture of the Theotokos placed in a small niche.