Назив објекта

Опатија Марија Звијезда

Локација

Слатинска 1, Делибашино село, Бања Лука

Kонфесија

Римокатоличка

Опис

Нова црква је изграђена 1925–1927. године по пројекту Еберхарда Вегнанта, архитекте редовника, по чијим пројектима је изграђено још неколико сакралних и јавних објеката у БањojЛуци за вријеме његовог петодеценијског боравка у граду.У то доба била је највећа католичка црква у Босни и Херцеговини, што је податак за истицaњe. Teмељи су израђени на празник светог Бернарда, 20. августа 1925. године. Црква има „обрнуту“ оријентацију: апсида на западу са улазним порталом на истоку. У основи, црква је тробродна базилика у облику издуженог латинског крста. Специфичност је присусво још једног „скривеног“ трансепта на источном порталу цркве, који даје проширење на нивоу кора. Црква има дискретне елеметне поједностављеног неокласицизма с тимпанонима на улазном порталу и на крајевима трансепта. Остатак декорације се своди на лучне прозоре на бочним бродовима и апсиди, те бифоре и трифоре на бочним зидовима главног брода као и на зидовима испод тимпанона. Хоризонтални вијенци су благо наглашени штуко декорациjом и свијетложутом бојом завршне обраде фасаде. Иако има прилично велику основу, цркву не краси велика купола нити звоник. Само се један звоник истиче изнад крова, на мјесту пресјека трансепта и главног брода. Бочни зидови главног брода су подупрти необичним контрафорима, који имају потпуно другачији архитектонски израз од остатка цркве.

Пројекат који jeначинио Вегнант, касније је разрадио архитекта Сајдлер из Минхена. Архитектонски израз је обогаћен значајним скулпторалним остварењима кипара Бруне Дијаманта, такође из Минхена. Он је познат по пројекту ваздушног пловила за грофа Цепелина.

Скупа с новом црквом, скоро као доградња, изграђено је ново Сиротиште, које ceзаправо никада није користило у те сврхе. Редовници су се уселили 7. јуна 1924, док су дјечаци остали у старој самостанској згради. Ситуацијa се након Другог свјетског рата није прoмиjeнила за сакралне објекте. Само је црква задржала своју функцију, док је главна

зграда национализована и у њу jeусељена клиника за ортопедију. Црква је значајно оштећена у земљотресу октобра 1969. године, само мјесец дана по завршеној реконструкцији.

На врхунцу развоја, прије Другог свјетског рата, Марија Звијезда је била највећа трапистичка конгрегација у свијету, са више од 230 редовника из девет земаља. Сада је најмања на свијету, са не више од 3 до 5 редовника.

Изузев главних објеката, индустријска постројења немају изванредну архитектонску вриједност, иако су њихов значај и улога у насљеђу развоја БањeЛуке непроцјењиви.

Црква се налази на Сталној листи националних споменика, док је опатија на Привременој листи националних споменика.

 

Name des Objekts

Die Abtei Maria Stern

Lokalität

Slatinska 1, Delibašino selo, Banja Luka

Konfession

Römisch-katholisch

Beschreibung

Die neue Kirche wurde 1925–1927 nach  Plänen des Architekten und  Ordensmannes Eberhard Vegnant errichtet, nach dessen  Plänen während seines fünf Jahrzehnte langen Aufenthaltes in der Stadt auch einige andere sakrale und öffentliche Objekte in Banja Luka erbaut wurden. Hier ist ausdrücklich die Tatsache zu erwähnen, dass diese Kirche damals die größte katholische Kirche in Bosnien und Herzegowina war. Die Grundmauern wurden am Feiertag des Heiligen Bernhard am 20. August 1925 erstellt. Die Kirche hat „umgekehrte“ Orientierung: die Apside steht an der westlichen und das Eingangsportal an der östlichen Seite. Die Kirche ist in der Basis eine dreischiffige Basilika in Form eines ausgedehnten lateinischen Kreuzes. Spezifisch ist hier das Vorhandensein eines „versteckten“ Querschiffs (Transept) am östlichen Kirchenportal, das eine Erweiterung auf der Chorebene bildet. Die Kirche hat diskrete Elemente des vereinfachten Neuklassizismus mit den Tympana am Eingangsportal und an den Querschiffsenden. Die restliche Dekoration stellen die Bogenfenster an den Seitenschiffen und der Apsis dar, wie auch Biforen und Triforen an den Seitenwänden des Hautschiffs und an den Wänden unter dem Tympanon. Horizontale Friese und Gesimse sind leicht betont mit Stuckdekoration und hellgelber Fassadenfarbe. Obwohl mit einer ziemlich großen Basis, hat die Kirche weder eine große Kuppel noch einen großenGlockenturm. Nur ein kleiner Glockenturm ragt aus dem Dach hervor, an der Stelle wo sich das Querschiff und das Hauptschiff überschneiden. Die Seitenwände des Hauptschiffs sind von ungewöhnlichen Kontraforen (Strebewerk) gestützt, die in architektonischer Hinsicht von anderen Elementen der Kirche völlig abweichen.

Das Projekt hat Vegnant erstellt und der Architekt Seidler aus München hat es später erweitert und verfeinert. Der architektonische Ausdruck war bereichert mit bedeutenden Werken des Bildhauers Bruno Diamant, auch aus München. Er ist bekannt für seinen Entwurf des Luftfahrzeugs für den Graf von Zeppelin.

Parallel mit dem Bau der neuen Kirche wurde zugleich das neue Waisenhaus erbaut, das eigentlich nie für diese Zwecke genutzt wurde. Die Mönche zogen am 7. Juni 1924 ein und die Jungen blieben im alten Klostergebäude. Was sakrale Objekte betrifft, hat sich die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg nicht geändert. Nur die Kirche hat ihre Funktion beibehalten, während das Hauptgebäude verstaatlicht und in eine Klinik für Orthopädie verwandelt wurde. Die Kirche wurde durch das Erdbeben im Oktober 1969 erheblich beschädigt, nur einen Monat nach der durchgeführten Rekonstruktion.

In der Zeit ihrer Expansion, vor dem Zweiten Weltkrieg, war Maria Stern die größte trappistische Kongregation der Welt mit über 230 Mönchen aus neun Ländern. Heute ist sie mit nicht mehr als 3 bis 5 Mönchen die kleinste in der Welt.

Mit Ausnahme der Hauptobjekte haben die Industrieanlagen keinen außerordentlichen architektonischen Wert, obwohl ihre Bedeutung und Rolle als Kulturerbe der Stadt Banja Luka unschätzbar sind.

Die Kirche steht auf der Ständigen Liste der Nationaldenkmäler und die Abtei steht auf der Vorläufigen Liste der Nationaldenkmäler.

 

Building name

Mariastern Abbey,

Location

1 Slatinska St, Delibašino Selo, Banja Luka

Confession

Roman Catholic

Description

The new church was constructed (1925-1927), according to a project done by Eberhard Wegnandt, architect-monk who did the projects for several other facilities and churches in Banja Luka during the five decades of his stay. At the time, it was the biggest Catholic church in Bosnia and Herzegovina, and that is certainly an important fact to state. Foundations were laid on the feast day of Saint Bernard, 20th August 1925.It has reversed orientation: apse on the west with entrance portal on the eastern side.In the floor plan, the church is three-naved basilica in the shape of elongated Latin cross. Another “concealed” transept is present on the eastern entrance portal, which provides extension on the choir platform. It has discrete elements of simplified late classicism revival with tympanums, which are seen on the entrance portal and side transepts. The rest of the decoration consists of arched windows on side naves and the apse walls, as well as biforas and triforas on side walls of the main nave and on the walls below the tympanums. Horizontal cornices are discretely emphasised with stucco and light yellow colour of the external façade layer. Although it has large footprint, huge dome or bell tower does not dominate the church. Only one small bell tower extends beyond the roof, on the place of intersection of main and transept naves. Side façade walls are supported by unusual counterforts, which have completely different architectural language in comparison to the overall design.

Wegnandt did the project, which was later worked out by an architect Seidler from Münich. Architectural language is enriched by important sculptural achievements, made by Bruno Diamant, also from Münich. He is famous for his design of aircraft vessel for count Zeppelin.

Along with the church, almost as an extension was built new Orphanage building that was actually never used in its original purposes. In 1924,the monks moved in, and the boys stayed in the old convent building. Situation after WWII was almost the same for all sacred buildings. Only the church retained its function, while the main building was nationalised and Orthopaedic clinic was moved in. The church was heavily damaged in an earthquake in October 1969, just a month after its thorough reconstruction.

At the peak of its era, before WWI, Maria Stern was the biggest Trappist congregation in the world, with more than 230 monks from 9 countries. Now, it is the smallest congregation, with no more than 3 to 5 monks.

Disregarding the main facilities, other industrial buildings do not have exceptional architectural values, even though their importance and role as a heritage in Banja Luka development is priceless.

The church is listed as a national monument on the list of the Permanent National Monuments. The Abbey is on the list of the Provisional National Monuments.