Назив објекта

РУСКО-СРПСКИ ХРАМ И ДУХОВНИ ЦЕНТAР

Локација

Бања Лука

Kонфесија

Православна

Опис

Руско-српски храм се подиже у Бањој Луци и посвећује се Светим царским мученицима Романовим, тачније породици Николаја II Aлександровича Романова, посљедњег императора сверуског, краља Пољске и великог кнеза Финске. Руска православна црква га је канонизовала 2000. године, скупа са страдалим члановима породице Романов.
Будући комплекс храма и духовног центра се гради на локацији Алеја Центар, у дијелу стамбеног насеља сјевероисточно орјентисаном према парку Младен Стојановић, а окруженог поменутим стамбеним насељем, Привредним судом и улицама Олимпијских побједника и Гундулићевом. Земљиште на којем се комплекс гради је дар грађевинског предузећа „Крајина“ Епархији бањалучкој, која и руководи градњом комплекса, а уз сарадњу са стручњацима из Русије. Пројекат храма је изведен 2018. године у Федералној државној образовној установи за високо образовање Московски архитектонски институт од аутора младих архитеката Алексеја Михајловича Капустина и Александре Борисовне Скабичевске, док су извођачки пројекти храма и духовног центра који се гради уз храм дјело домаћих аутора из ГП „Крајина“ Бања Лука, која је уједно и извођач радова на комплексу.
Руско-српски храм, који је фокус комплекса, је петокуполни храм, квадратне основе са уписаним грчким крстом, три апсиде на истоку и јужно постављеним звоником. Подужна оса храма има благи отклон од правца исток-запад, главни улаз налази се на западној страни, гдје је лоцирана и топла веза са звоником. Правилна квадратна основа храма је ријешена са већ поменутим уписаним грчким крстом и то на начин да се над укрсницом издиже купола основом пречника око 7 метара, вањског габарита 8,6 метара, а на угловима 4 мање куполе над основом пречника око 4,5 метара, вањског габарита 5,2 метара. Улазни дио храма је пуном ширином покривен трима травејима који су формирани од крстастих сводова који са горње стране носе платформу хора, док је остатак храма слободне висине од самог пода до поткуполног простора. С обзиром да централна купола почива на четири стуба, омогућена je и несметана веза бочних простора са олтарском зоном, која је проширена са три апсиде у којима ће бити олтари Преображења Господњег, Царских Мученика и Светог Симеона и Саве. Највиша тачка централне куполе досеже 41,35 метара, док је кота звоника на 44,50 метара висине изнад коте тла. Куполе над храмом су луковичасте на изразито повишеним тамбурима, док је звоник покривен пирамидалним кровом над октагоналном основом са малом луковичастом куполом на врху. Предвиђено је коришћење армираног бетона за носиву конструкцију, као и опеке за испуне, а планирано је коришћење локалних материјала – камена, за фасадну декорацију. Кровне куполе се према пројекту материјализују са позлаћеним лимом.
Стилски, храм је пројектован по узору на архитектуру руских храмова грађених у вријеме Московске кнежевине и Руског царства (14-16. вијек), са типично руским традиционалним мотивима као што су луковичасте куполе, удвојени пиластри на тамбурима купола и изразито издужени прозорски отвори. Историографски подаци упућују да је као узор за овај храм послужила црква манастира Чудов, посвећена чудима Арханђела Михајла, подигнута 1358., затворена 1918., и срушена 1929. године.
У непосредној близини храма, гради се објекат профаног карактера са намјеном духовног центра и пратећим просторима за културне, вјерске и образовне манифестације, стилског уређења компатибилног са самим храмом. Духовни центар се налази источно од храма, лоциран тако да својом позицијом не угрожава приступну страну и главну фасаду храма, док је истовремено омогућен непосредни контакт преко заједничког платоа.
Комплекс је тренутно у изградњи, са изведеним темељима и подземним дијеловима објеката храма и духовног центра.


Название объекта

РУССКО-СЕРБСКИЙ ХРАМ И ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР

Место

Баня Лука

Признания

Православная религия

Опис

В Баня-Луке возводится Русско-Сербский храм, посвященный святым царственным страстотерпцам семьи Романовых в лице Николая II Александровича из династии Романовых, последнего Императора Всероссийского, Царя Польского и Великого Князя Финляндского. Русская Православная Церковь канонизировала Императора Николая II и погибших членов царской семьи в 2000 году.

Будущий храмовый комплекс и духовный центр строится на стороне центрального проспекта, в жилом квартале, располагающемся к северо-востоку от парка Младлена Стояновича, в окружении вышеупомянутой жилой застройки, Арбитражного Суда, а также улиц Гундулича и Олимпийских победителей. Участок земли под строительство комплекса был передан в дар Епархии Баня-Луки строительной компанией «Краяна», которая обеспечивает руководство строительными работами на проекте совместно с экспертами из России. Проекта храма был разработан в 2018 году в Московском Архитектурном Институте, Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования, молодыми архитекторами Алексеем Михайловичем Капустиным и Александрой Борисовной Скабичевской, тогда как проект строительства духовно-культурного центра, который будет возведён по соседству с храмом, был подготовлен местными авторами из строительной компании «Краяна», Баня-Луки, которая также выступает основным подрядчиком комплекса.

Русско-сербский храм, являющийся центром комплекса, представляет собой пятикупольный квадратный в плане храм, образующий греческий крест, с тремя примыкающими к нему апсидами на востоке и колокольней, обращенной на юг.
Продольная ось храма несколько отклонена по направлению с востока на запад из-за расположенного на западной стороне главного входа и крытой галереи – отапливаемого перехода, соединяющего здание храма с колокольней. Правильное квадратное основание храма представляет собой пространственный крест, над центральной частью которого возвышается купол диаметром 7 метров и внешним охватом равным 8.6 метрам, тогда как четыре меньшие по объему купола располагаются по углам сооружения, над основанием, и достигают в диаметре соответственно 4.5 метра и 5.2 метра по внешнему контуру. Входная группа храма полностью скрыта тремя пролетами арок, которые несут платформу хора в верхней части здания, оставшаяся же часть представляет собой свободное пространство высотой от пола до подкупольного объёма. Размещение центрального купола на четырёх столбах-опорах способствует беспрепятственному передвижению между смежным помещением и алтарной зоной, расширенной за счёт трёх апсид, где будут расположены алтари во имя Преображения Господня, Царственных Страстотерпцев и Святых Симеона и Саввы. Самая высокая точка центрального купола достигает высоты 41.35 метра, а вместе с колокольней высота храма составляет 44.50 метра над уровнем земли. Купола храма, высоко поднятые на барабане, выполнены в форме луковичных глав, в то время как колокольню венчает шатровая крыша, покоящаяся на восьмигранном основании, с небольшой луковичной главкой на вершине. При возведении основных несущих конструкций планируется использовать железобетон наряду с кирпичным заполнением и камнем местного производства для отделки фасада. В соответствии с проектом, покрытие куполов храма будет выполнено в едином ключе с применением тонколистового металла с золотым напылением.

Стилистически, устройство храма восходит к архитектурной традиции, распространённой в русском храмовом зодчестве времен Московского княжества и Российской империи (14-16 века), с характерными для неё традиционными русскими мотивами и приёмами, такими как луковичный тип купола, парные пилястры на барабане и крайне удлиненные оконные проёмы. Историческим прообразом храма является соборная церковь чуда Архангела Михаила московского Чудова монастыря в Кремле, построенная в 1358 г., закрытая в 1918 г. и уничтоженная в 1929 г.

В непосредственной близости к храму будет возведено здание светского характера, выдержанное в едином с ним архитектурном стиле, выполняющее роль духовно-культурного центра и служащее площадкой для проведения культурных, религиозных и образовательных мероприятий. Духовный центр будет располагаться к востоку от здания храма, таким образом, не препятствуя свободному доступу к главному и боковому фасаду сооружения, в то же время обеспечивая непосредственную связь с храмом при помощи общего единого пространства.

В настоящее время комплекс находится в стадии строительства, ведутся работы по возведению фундамента и подземной части храма и культурно-духовного центра.


Building name

RUSSIAN-SERBIAN TEMPLE AND SPIRITUAL CENTRE

Location

Banja Luka

Confession

Orthodox

Description

Russian-Serbian temple is being built in Banja Luka and is devoted to the Holy Royal Martyrs of Romanov family, namely Nikolai II Alexandrovich Romanov’s family, the last emperor of All Russia, King of Poland and Grand Duke of Finland. Russian Orthodox Church canonised him in 2000, together with the dead members of the Romanov family.

The future temple complex and spiritual centre is being built on the site of Centre Avenue, in the residential area oriented northeast towards the park Mladen Stojanovic, and surrounded by mentioned residential area, Commercial Court and the Olympic Winners Street and Gundulic Street. The land on which the complex is being built is a gift of the construction company “Krajina” to the Eparchy of Banja Luka, which manages construction works on the complex in cooperation with experts from Russia. The project on the temple was carried out in 2018 in the Federal state educational institution of higher education, Moscow Architectural Institute, by young architects Alexei Mihailovich Kapustina and Alexandra Borisovna Skabicevska, while the construction projects on the temple and spiritual centre which is being built next to the temple are the work of local authors from the construction company “Krajina”, Banja Luka, which is also the contractor of the complex.
The Russian-Serbian temple, which is the focus of the complex is a five-domed temple of a square base with the inscribed Greek cross, three apses in the east and the bell tower in the south. The longitudinal axis of the temple has a slight deviation from the east to the west while the main entrance is located on the west side and connected with the bell tower by a heated hallway. The regular square base of the temple is solved with the above mentioned Greek cross inscribed in a way in which the dome rises above the cross with a base whose diameter is about 7 metres and the outer dimensions of 8.6 metres and the 4 smaller domes in the corners above the base with the diameter of about 4.5 metres and external dimensions of 5.2 metres. The entrance part of the temple is completely covered by three bays which are formed of cross arches that carry the platform for the choir on the upper side, while the remainder of the temple is of free height from the floor up to the domed area. Given that the central dome rests on four pillars, the unobstructed connection has been enabled between the side room with an altar zone, which has been expanded with three apses in which there will be an altar of the Transfiguration of the Lord, the Royal Martyrs and St. Simeon and Sava. The top elevation point of the central dome reaches the height of 41.35 metres, while the highest point of the bell tower is at 44.50 metres above the ground level. The domes of the temple are in the shape of onion on a highly elevated drum, while the bell tower is covered by a typical Russian tent-like roof over the octagonal base with small onion dome on top. The reinforced concrete is meant to be used for the supporting structure and brick filling, as well as the local material – stone for the facade decoration. According to the project roof domes are materialised together with gold-plated sheet metal.

Stylistically, the temple is designed based on the architecture of the Russian temples built in time of the Moscow Principality and Russian Empire (14-16th century), with typically Russian traditional motifs such as the onion dome, coupled pilasters on the drum and extremely elongated windows. Historiographical data suggest that as a role model for this temple served the church of the Chudov monastery, dedicated to the wonders of the Archangel Michael, built in 1358, closed in 1918 and demolished in 1929.

In the vicinity of the temple, a building of a profane character is being constructed with the purpose of spiritual centre as well as facilities for cultural, religious and educational events, in stylish design compatible with the temple itself. The spiritual centre is located to the east of the temple, so that its position does not jeopardise the access side and the main facade of the temple, while at the same time direct contact through a common plateau is enabled.

The complex is currently under construction, with foundations and underground parts of the temple and spiritual centre.