Назив објекта

КАПЕЛА НА ЈЕВРЕЈСКОМ ГРОБЉУ У САРАЈЕВУ, ЦИДУК АДИН

Локација

Сарајево
Kонфесија

Јудејска

Опис

Старо јеврејско гробље у Сарајеву смјештено је у југозападном дијелу града, насељу Ковачићи-Дебело Брдо, локалитету Борак, гдје се налазила средњовјековна некропола са стећцима. Поред прашког гробља највећи је јеврејски сепулкрални комплекс у Европи, а уједно и један од најмонументалнијих. На том простору се у XVI вијеку, када Сефарди досељавају у Сарајево почиње формирати гробље, али о томе не постоји поуздана документација. На основу података протокола Јеврејске општине, 1630. се може сматрати годином оснивања гробља. У пожару 1941. године у рушевинама Великог сефардског храма спаљена је књига умрлих и остали извори који су могли да послуже за проучавање гробља.[1] Унутар гробља забиљежен је, специфичном фактуром, значајан и незаобилазан сегмент хронике Јевреја, почевши од средине XVI вијека до затварања 1965. године.[2] Мориц Леви тврди да је према традицији најстарији надгробник Самуела Баруха, који је поријеклом из Солуна, а био је сарајевски рабин од 1623-1640.   Погребно друштво Хевра кадиша основано је у Сарајеву 1558. године.

Унутар гробља на његовој сјеверозападној страни саграђена је капела 1923/24. године и дјело је инжињера Шеидинга (Scheidinga). Грађена је у духу историцизма, са мјешавином различитих стилских елемената, као и декоративних детаља који имају коријене у јеврејској традицији. Објекат капеле је сложене основе, са конхом на западној страни, централни дио покривен је куполом с осмоугаоним тромпама, а бочни простори полуобличастим сводовима. Поред централног дијела, капела се састоји  од апсидалног дијела на западу, јужног и југозападног који имају посебне улазе, а главни улаз је на источној страни. Главни правоугаони портал уоквирен је пиластрима, а завршен профилисаним крунским вијенцем изнад кога је атика на којој је украс у облику јеврејске свете књиге. Улази су уоквирени стилизованим флоралним мотивима. Равне фасадне површине су фуговани камен, а декорације и тамбур куполе су малтерисани. На четири стране тамбура се налазе по три прозора, централни са Давидовом звијездом. На конхи се налази пет прозорских отвора. Унутрашњи зидови украшени су профилисаним вијенцима, сталактитним и сликаним декорацијама. Под централног дијела означен је Давидовом звијездом.

Унутар Јеврејског гробља налази се и Спомен-костурница посвећена Јеврејима жртвама фашизма током Другог свјетског рата из 1952. године, Споменик жртвама усташког терора, Ашкенашка костурница из 1962. године уз коју се налази обелиск од црног гранита са исклесаним именима жртава из периода 1941-45. У својој вишевјековној историји Јеврејско гробље је неколико пута девастирано, највише током ХХ вијека. Јеврејско гробље проглашено је националним спомеником БиХ 2004. године.

[1] Mutapčić, Snježana. „Staro jevrejsko groblje u Kovačićima”, Zbornik Sefarad, Sarajevo (1992): 323

[2] Mutapčić, 323.

 

שם המבנה

הקפלה בבית הקברות היהודי בסרייבו, „צידור עדין“.

 

מיקום

Sarajevo

 

וֹדָאָה

יהודה

 

תאור

בית הקברות היהודי בסרייבו, „צידוק עדין“ העתיקה הקברות היהודי בסרייבו ממוקמת בחלק הדרום-מערבי של העיר, בחלק של העיר המכונה Kovačići- Debelo Brdo Borak, , שבו היה הקברים של ימי הביניים עם המצבות. בנוסף לבית הקברות של פראג, הוא בית הקברות היהודי הגדול באירופה, וגם אחד מאלה המונומנטליים ביותר. בתחום זה, במאה השישה עשר, כאשר היהודים הספרדים התיישבו בסרייבו, בית קברות החלו להיבנות, אבל אין שום תיעוד אמין כדי לאשר זאת. בהתבסס על הנתונים בפרוטוקול של העירייה היהודית, שנת 1630 יכולה להיחשב כשנת התחלת בניית הקברים. בשריפה 1941, בין חורבות בית הכנסת הספרדי הגדול, ספר המתים, יחד עם מקורות נוספים שיכולים לשמש כדי ללמוד הקברים, הוצתו. בתוך בית הקברות, קטע משמעותי ובלתי נמנע של הכרוניקה של היהודים הושמד
. מוריץ לוי טוען כי, על פי המסורת, המצבה העתיקה ביותר היא אחד השייכת לסמואל ברוך, יליד סלוניקי, שהיה הרב של סרייבו מ 1623 עד 1640. חברה קדישא נוסדה בסרייבו ב 1558. הקפלה היא בצד הצפוני-מערבי של בית הקברות. היא נבנתה בשנת 1923-1924, והיא העבודה של המהנדס שיידינג. מבחינה ארכיטקטונית, הקפלה אופיינית ברוח ארכיטקטורית של historicism, בשל השילוב של אלמנטים סגנוניים שונים, במיוחד התכונות הדקורטיביות עם השורשים שלהם במסורת של העם היהודי.
לקפלה יש קומת קרקע מורכבת עם הקונכייה בצד המערבי, בחלק המרכזי יש גג מעוגל עם כיפה מתומנת, ואילו באזורי הצד של התפילה יש קמרונות בצורת חבית. בנוסף בחלק המרכזי, הקפלה מורכבת חלק apsidal במערב, בדרום ובדרום-מזרח החלקים אשר יש כניסות נפרדות, ואילו הכניסה הראשית נמצאת בצד המזרחי. הפורטל המלבני המרכזי הוא ממוסגר עם עמודים מרובעים, מסתיים עם כרכוב כתר יצוק שמעליו עליית הגג עם הקישוט של הספר הקדוש היהודי. הכניסות ממוסגרות עם מוטיבים פרחוניים מסוגננים. משטח חזית שטוח עשוי אבן מלוטשת תוך קישוטים הכיפה בצורת תוף מטויחת. ארבעה צדדים של התוף יש שלוש חלונות, עם מגן דוד על חלון מרכזי.
ישנם חמישה פתחי חלונות על הקונכייה. קירות פן מעוצב עם כרכובים יצוקים, נטיפי קישוטים צבועים. רצפת החלק המרכזי מסומנת עם מגן דוד.
בתוך בית הקברות יש אנדרטת חללי הטרור אוסטישה, לזכר הקורבנות היהודים של הפאשיזם, שהוצב בשנת 1952, , מאוזוליאום אשכנזי מ 1962 שלאורכו הוא אובליסק גרניט שחור עם שמות קורבנות המלחמה 1941-1945 חרוטים עליו. במהלך מאות השנים, בית העלמין היהודי נהרס מספר פעמים, בעיקר במאה עשרים
. בית הקברים היהודים הוכרזו אנדרטה לאומית של BiH ב 2004.

 

Building name

CHAPEL IN THE JEWISH CEMETERY IN SARAJEVO, CIDUK ADIN

Location

Sarajevo

Confession

Jewish

Description

Old Jewish cemetery in Sarajevo is located in the southwestern part of the city, in the part of town known as Kovačići- Debelo Brdo, Borak, where was a medieval necropolis with tombstones. In addition to Prague’s cemetery, it is the largest sepulchral complex in Europe, and also one of the most monumental ones. In this area, in the XVI century, when the Sephardi Jews settled in Sarajevo, a cemetery began to found, but there is no reliable documentation to confirm it. Based on the protocol data of the Jewish municipality, the year of 1630 can be considered the year of the cemetery foundation. In a fire in 1941, in the ruins of the Great Sephardi Temple, the book of the dead, along with other sources that could be used to study the cemetery, were set on fire. Inside the cemetery, a significant and unavoidable segment of chronicles of Jews, starting from the middle of the sixteenth century until closing in 1965, was recorded by a specific invoice. Moritz Levy claims that, according to tradition, the oldest tombstone is one that belongs to Samuel Baruh, a native of Thessaloniki, who was Rabbi of Sarajevo from 1623 to 1640. Burial society „Hevra kadiša“ was founded in Sarajevo in 1558.

The chapel is on the north-western side of the cemetery. It was built in 1923-1924 and is the work of engineer Scheiding. Architecturally, the chapel is typical of buildings in the spirit of historicism, with the blend of disparate stylistic elements, particularly the decorative features with their roots in the tradition of the Jewish people. The chapel has a complex ground plan with the conch on the western side, the central part has a domed roof with octagonal trompes, whereas the side areas of the chapel have barrel vaults. In addition to the central part, the chapel consists of the apsidal part on the west, southern and south-eastern parts which have separate entrances, while the main entrance is on the eastern side. The main rectangular portal is framed with pilasters, finished with moulded crown cornice above which is the attic with the decoration of the Jewish holy book. The entrances are framed with stylised floral motifs. Flat facade surface is made of grouted stone, while decorations and tambour of the dome are plastered. Four sides of tambour have three windows each, with the Star of David on central windows. There are five window openings on the conch. Interior walls are decorated with the moulded cornices, stalactite and painted decorations. The floor of the central part is marked with the Star of David.

Inside the cemetery, there is a Memorial dedicated to the Jewish victims of the fascism in the World War II dating from 1952, Monument to the victims of Ustasha terror, Ashkenazi mausoleum dating from 1962 along which is a black granite obelisk with the names of the victims of the 1941-1945 war incised on it. Over the centuries the Jewish cemetery had been devastated several times, mostly in XX century. The Jewish cemetery was proclaimed national monument of BiH in 2004.