Назив објекта

Жупна црква Светог Јосипа и самостан Свете Обитељи

Локација

Нова Топола, општина Градишка

Kонфесија

Римокатоличка

Опис

Самостан посвећен Светој Обитељи, једна од подружница сестара које припадају реду Клањатељице Крви Христове, лоциран je у Средњем Виндхорсту, данас великом мјесту Нова Топола, 35 километара сјеверно од Бањe Луке. Самостан је, уз цркву која је посвећена Светом Јовану, основан 1888. године.

Иако се подаци и детаљне информације о архитекти, као и чињенице о цркви и самостану не налазе у доступној литератури, може се са великом дозом сигурности претпоставити да је црква изграђена по пројекту трапистичког редовника Вегнанта. Сличност са црквом у Марјановцу је очигледна, а исто важи и за катедралну и жупну цркву у Бањој Луци.Црква је изграђена 1891. године. Пропорције и димензије су веома сличне наведеним црквама, а исто важи и за основу и обликовање фасаде. Разлике постоје, прије свега у обради фасаде, будући да је ова црква била изворно неомалтерисана са видљивом опеком, што није случај са црвком у Марјановцу. Поред тога, диспозиција отвора је другачијa. Укупан концепт и архитектонски језик су свакако исти.

У сваком случају, стил обнове готике је на овој цркви још изражајнији и наглашенији, са снажним контрастом боја и типичним декорацијама на прозорима и порталима. Рецентне реконструкције су обухватиле и додавање још једног слоја малтера на фасаду, преко оригиналне опеке, са крајње чудним бојеним апликацијама које лажно дочаравају шему спојница између опеке која је омалтерисана. Ово свакако утиче на разумијевање оригиналног стања цркве и стилске одређености. Ипак, доживљај обнове готике и укупна атмосфера су у већој мјери очувани на оригиналном нивоу.

Поред цркве, на сјеверној страни, лоцирана је оригинална жупна кућа изграђена 1889. године, са очуваном фасадом од опекe. Овај објекат није био укључен у посљедње радове на реконструкцији, тако да и даље посједује све оригиналне декоративне елементе. Стилске одреднице овог објекта могу бити везане за утицаје типичних кућа из планинских региона бившег Царства, као што је случај на низу вила у бившој Кајзерштрасе у Бањој Луци.

Самостанска зграда је лоцирана јужно од цркве. Садашња зграда је у основи оригинални објекат из 1888. Године, који је временом оштећиван и паљен, али и поправљан, адаптиран и дограђиван. Стога не посједује карактеристике основног објекта.

Поред ових објеката, у Доњем Виндхорсту је 1892–1893. била изграђена и подружница опатије „Марија Звијезда“, те велика црква Срца Исусова 1893. године; оба објекта су уништена крајем Другог свјетског рата.

 

Name des Objekts

Pfarrkirche des Heiligen Joseph und Kloster zur Heiligen Familie

Lokalität

Nova Topola, Gemeinde Gradiška

Konfession

Römisch-katholisch

Beschreibung

Das der Heiligen Familie geweihte Kloster, eine der Niederlassungen der Schwestern des Ordens Klanjateljice Krvi Hristove (Anbeterinnen des Blutes Christi), liegt in Mittel Windhorst, heute Nova Topola, 35 Kilometer nördlich von Banja Luka. Das Kloster steht neben der dem Heiligen Johannes geweihten Kirche und wurde 1888 gegründet.

Obwohl Angaben und detaillierte Informationen über den Architekten, wie auch Tatsachen über die Kirche und das Kloster in der zugänglichen Literatur nicht verfügbar sind, kann man mit großer Sicherheit vermuten, dass die Kirche nach Plänen des trappistischen Ordensmannes Vegnant erbaut wurde. Die Ähnlichkeit mit der Kirche in Marjanovac ist offensichtlich. Dasselbe gilt auch für die Kathedral- und Pfarrkirche in Banja Luka. Die Kirche wurde 1891 erbaut. Proportionen und Dimensionen entsprechen sehr den erwähnten Kirchen und das gilt auch für den Grundriss und die Fassadengestaltung. Unterschiede bestehen vor allem in der Fassadenbearbeitung, da diese Kirche ursprünglich unverputzt war und mit sichtbaren Ziegeln, was mit der Kirche in Marjanovac nicht der Fall ist.

Außerdem ist die Disposition der Öffnungen anders. Das Gesamtkonzept und die architektonische Sprache sind unzweifelhaft gleich.

Jedenfalls ist der Stil der Neugotik an dieser Kirche noch mehr zum Ausdruck gebracht und betont, mit starkem Farbkontrast und typischen Dekorationen an Fenstern und Portalen. Während der letzten Rekonstruktionen wurde auf die Fassade noch eine Mörtelschicht auf die Originalziegel aufgetragen mit äußerst ungewöhnlichen Farbapplikationen, die das Schema der Fugen der verputzten Ziegel andeuten. Dies beeinflusst natürlich das Verständnis und die Vorstellung des ursprünglichen Zustands der Kirche und des Baustils. Trotzdem ist das Erlebnis der Neugotik und die Gesamtatmosphäre in größerem Maße auf dem Originalniveau aufrechterhalten.

Neben der Kirche, an der nördlichen Seite befindet sich das ursprüngliche Pfarrhaus, erbaut im Jahre 1889 mit der erhaltenen Ziegelfassade. An diesem Objekt wurden während der letzten Rekonstruktion keine Arbeiten durchgeführt, so dass es alle originalen dekorativen Elemente besitzt. Stilmerkmale dieses Objekts können mit Einflüssen typischer Häuser aus der Bergregion des ehemaligen Reichs Zusammenhang haben, wie es der Fall ist mit der Villenreihe in der ehemaligen Kaiserstraße in Banja Luka.

Das Klostergebäude liegt südlich von der Kirche. Das heutige Gebäude ist grundsätzlich das Originalobjekt aus dem Jahre 1888, das mit der Zeit mehrmals schwer zerstört, aber auch saniert, adaptiert und ausgebaut wurde. Deshalb besitzt es nur wenige Merkmale des ursprünglichen Objekts.

 

Building name

Parish church of Saint Joseph and Convent of the Holy Family

Location

Nova Topola, municipality Gradiška

Confession

Roman Catholic

Description

Convent devoted to the Holy family, one of the branches founded by the nuns belonging to the order Adorers of the Blood of Christ, is located in Mittel-Windthorst, today’s large village named Nova Topola, some 35 km north of Banja Luka. A convent with belonging facilities and church, devoted to Saint Joseph, is founded in 1888.

Although the information and detailed data about the architect and details regarding the church and the convent itself do not appear in researched literature, it can be concluded that Trappist monk Wegnandt designed the church. Similarity with the church in Marjanovac is far too obvious, and it is the same with the cathedral and parish church in Banja Luka. The church was built in 1891; proportions and dimensions are undoubtedly similar with mentioned churches; floor plans and façade design also. Differences, however, exist; this church originally had only uncovered rough brick façade, without any covering plaster, unlike the church in Marjanovac. In addition, displacement of the openings is a bit different.Overall, structural concept and the used language are definitely the same.

However, its Gothic revival style is even more expressive and emphasised here, with a strong colour contrast and typical decorations on the window and portal openings. Recent reconstruction of the church provided new layer of plaster over the original bricks, and one rather unfamiliar colour marking on the place where are supposed to be the brick joints. That certainly affected the original state of the stylistic proficiency of the church. Nevertheless, Gothic revival spirit and overall experience is more or less preserved in an authentic level.

Beside the church, on the northern side, the original parish house built in 1889, with retained brick façade, exists today. This building was not included in latest reconstruction works, so it still has all the original decorative elements. Its style definition could be related to the influences of the typical houses from the mountainous regions of the former Empire, as it can be seen in many single-family houses in former Kaiserstraße in BanjaLuka.

The convent building is located on the southern side. Today’s building is basically original building built in 1888, which was demolished and damaged over time, but also repaired, adapted and extended. Therefore, it does not hold many properties of the initial structure.

Beside these buildings, in Unter Windhorst were built a branch of Mariastern Abbey (1892-1893) and a big church devoted to the Sacred Heart, but both were demolished by the end of WWII.