Назив објекта

Црква Светог Миховила Арканђела

Локација

Челиновац, општина Градишка

Kонфесија

Римокатоличка

Опис

Село Челиновац је у саставу општине Градишка. Пољаци су након доласка у Челиновац 1895. године основали своју прву колонију. У то вријеме за потребе вјерских обреда служила је једна кућа у селу. У посљедњој деценији XX вијека у Челиновцу је саграђена масивна једнобродна црква, правоугаоне основе, са високим звоником на прочељу. Олтарски простор има два бочна крила. Кров цркве је двосливан, покривен бибер цријепом, а кров звоника шиљаст, покривен бакарним лимом. На подужним фасадама налазе се по два лучно завршена прозорска отвора, а на бочним крилима олтара по један правоугаони. Задња фасада је без прозорских отвора. Улазни дио је наглашен тимпаноном. У унутрашњости се изнад улаза налази галерија ослоњена на два стуба, а свод је раван, дрвени, на крајевима благо закошен. Олтарски простор је правоугаон, уклопљен у правоугаону основу цркве, односно без истака на фасадној површини. У цркви се налази звоно са натписом, гдје је наведена 1922. година.

 

Nazwa budynku

Kościół Świętego Michała Archanioła

Lokalizacja

Čelinovac, gmina Gradiška

Wyznanie

Rzymsko-katolickie

Opis

Wieś Čelinovac jest częścią gminy Gradiška. Po przybyciu do Čelinovac Polacyzałożyli tamswoją pierwszą kolonię w 1895 roku. W tym czasie do celów religijnych przeznaczony był jeden dom we wsi. W ostatniej dekadzie XX wieku zbudowano w Čelinovac masywny, jednonawowy kościół, na planie prostokąta z wysoką wieżą przednią. W części ołtarzowej znajdują się dwa skrzydła boczne. Dach kościoła jest dwuspadowy, pokryty dachówką, natomiast dzwonnica jest spiczasta,pokryta płatami blachy miedziano-cynowej. Każda z elewacji podłużnychposiada dwa okna łukowe, a skrzydła boczne w części ołtarzowej jedno prostokątne. Elewacja tylna nie ma okien. Część wejściowa jest podkreślona tympanonem. W środku nad wejściem znajduje się galeria, która opiera się na dwóch filarach. Sufit jest płaski, wykonany z drewna i zwężający się na końcach. Nawa poprzeczna jest prostokątna, wbudowana w prostokątnąpodstawę kościoła, bez wystającej części elewacji. Kościół ma dzwon, opisany datą 1922 roku.

 

Building name

Church of Saint Michael the Archangel

Location

Čelinovac, municipality Gradiška

Confession

Roman Catholic

Description

Village Čelinovac is part of the municipality of Gradiška. The Poles, after arriving in Čelinovac, have established their first colony in 1895. At that time, for the purpose of religious serviceswasused one house in the village. In the last decade of XX century, a massive, single-naved church, with a rectangular floor plan, and high front tower, was built in Čelinovac. The altar area has two lateral wings. The roof of the church is gabled, covered with plain tiles, while the bell tower is peaked, cladded with sheetsof copper tin. The each of the longitudinal façadesholds two arched windows and the side wings of the altar,one rectangular.The rear façade is without windows. The entrance part is accentuated with tympanum. Inside, above the entrance, there is a gallery, which rests on two pillars. The ceiling is flat, made out of wood, and tapered at the ends. The altar area is rectangular, embedded within therectangular base of the church, without the projection of the façade. The church has a bell, inscribed with the year of 1922.