Назив објекта

Словачка евангелистичка црква

Локација

Бијељина

Kонфесија

Евангелистичка

Опис

У Бијељини је 2006. године основано удружење Словака, а Словачка евангелистичка црква је отворена 6. септембра 2009. године. Црква је једнобродна, без олтарске апсиде, с релативно ниским звоником који излази из равни двосливног крова. Улаз је наглашен надстрешницом, у облику тимпанона ослоњеног на два тордирана стуба. Фасадна декорација је једноставна, састоји се од лезена на угловима, крунског вијенца подужних зидова. Прозорски отвори су лучно завршени, а на зидовима звоника се налазе два отвора у облику крста. Унутрашњост је једноставно ријешена, простор брода завршен је равним плафоном. Олтарски простоp је урађен у неокласицистичком духу, омеђен са четири канелирана стуба завршена капителом са волутама, са горњим дијелом у облику тимпанона.

 

Názov objektu

Slovenský evanjelický kostol

Lokalita

Bijelina

Vierovyznanie

Slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania

Popis

V Bijeline bolov roku 2006 založené Združenie Slovákov a 6. septembra v roku 2009 prebiehla  inštalácia kostola slovenskej evanjelickej církvi. Kostol je jednoloďový, bez výklenkov pre oltár, s relatívne nízkou zvonicou, ktorá sa týči nad sedlovou strechou.Vchod zdôrazňuje nadstrešná konštrukcia nadokenného štítupostavená na dvoch vretenovite skrútených stĺpoch. Fasádna výzdoba je jednoduchá, pozostávajúca z lizén na rohoch profilových ríms na podĺžných stranách. Okná sú oblúkovito klenuté, zatiaľ čo v múroch zvonice sú umiestnené dva otvory v tvare kríža. Vnútorné priestory súriešenéjednoducho, strop lode je rovný. Oltár je postavený v súlade s duchom neoklasizmu, umiestený je na štyroch vrúbkovaných pilieroch s volutami zakončenýmifrontónom.

 

Building name

Slovak Evangelical Church

Location

Bijeljina

Confession

Evangelical

Description

The Association of Slovaks was founded in Bijeljina in 2006, and Slovak Evangelical Church was opened on 6th September 2009. The church is single-naved, with relatively low bell tower that rises above the gabled roof. The entrance is accentuated with a canopy, tympanum-shaped, resting on twospindled columns. Façade decoration is simple, consisting of pilaster strips at the corners and crown corniceon the longitudinal walls. The windows are arched, while the bell tower walls hold two cross-shaped openings. The interior is simply designed; the nave is completed with flat ceiling. The altar was made in a simple Classic Revival spirit, bounded by fourfluted pillars crowned with volutes, with the upper section in the form of the tympanum.